Zoeken


Privacy Statement Woodfield BV

 

Verwerkersverantwoordelijk

Woodfield B.V. valt als verwerkingsverantwoordelijke onder de werking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Woodfield bepaalt namelijk welke gegevens worden verwerkt, stelt bewaartermijnen vast en heeft zeggenschap over de toegang tot de persoonsgegevens.

 

Doel

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant. Daarnaast worden persoonsgegevens ook gebruikt ten behoeve van aanvullende dienstverlening met betrekking tot de bezorging van producten, verbetering van de service, garantiestelling van producten en direct marketing.

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn beschikbaar gesteld door de klant. Woodfield verwerkt NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, bankrekeningnummer en houdt handtekening/paraaf voor ontvangst bij.

 

Communicatie

Persoonsgegevens worden bewaard:

  • Voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • Het mogelijk te maken om vragen te beantwoorden;
  • Ter verbetering van de dienstverlening.

Woodfield bewaart de gegevens op een beveiligde server binnen Woodfield en bij eventuele derden.

 

Website

De website van Woodfield bevat verwijzingen en/of hypelinks naar andere websites die niet door Woodfield worden beheerd. Deze zijn door Woodfield te goeder trouw geselecteerd en opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. Woodfield geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 

Verstrekken van persoonsgegevens

Woodfield zal nimmer zonder toestemming dan wel zonder wettelijke verplichting daartoe gegevens van klanten of van geadresseerden/ontvangers aan derden verstrekken. De verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel worden aangewend. Ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening verstrekt Woodfield wel persoonsgegevens aan de partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

 

Beveiliging

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de verwerkingsdoeleinden en de waarschijnlijkheid en ernst op een inbreuk neemt Woodfield altijd passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Tevens wordt met elke medewerker binnen de Woodfield en eventuele derden zoals vervoerder en ICT-ondernemingen een geheimhoudingsovereenkomst overeengekomen zodat de privacy van de persoonsgegevens is geborgd.

 

Bewaartermijn

Er wordt bewaartermijn van 2 jaar gehanteerd tenzij een wettelijke verplichting of vanwege aansprakelijkheid een langere bewaartermijn is vereist. Daarna worden de persoonsgegevens onttrokken uit het proces door het verwijderen of anonimiseren van data.

 

Inzage in persoonsgegevens

Wilt u inzage in uw eigen persoonsgegevens? Stuur dan een brief of e-mail met dit verzoek inclusief een kopie van uw ID bewijs naar:

Woodfield B.V.

afdeling Persoonsgegevens

Postbus 605

5405 AC UDEN

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u niet tevreden of mocht u er onverhoopt niet met ons uitkomen kunt u een klacht indienen bij: Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

 

Wijziging privacy statement

Woodfield B.V. heeft het recht haar beleid, zoals vastgesteld in deze Privacy Statement, te wijzigen op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. De aangepaste Privacy Statement is van toepassing nadat deze is gepubliceerd op de website van Woodfield.

 

Versie 1.0.

Gepubliceerde datum: 23 mei 2018